English version


Beste student, beste medewerker,

Let op: in periodes van piekbelasting kan het soms zo zijn dat er vertraging ontstaat wanneer er veel gebruikers tegelijk in het Scriptiedossier zitten. U kunt het programma dan wel gebruiken, maar houd er rekening mee dat het dan even kan duren voor sommige pagina's geopend worden.

Welkom op deze startpagina van het scriptiedossier. Om gebruik te kunnen maken van het scriptiedossier dient u als student te zijn ingeschreven bij de FdR-faculteit en dient u als medewerker werkzaam te zijn bij de FdR-faculteit. U kunt voor het scriptiedossier inloggen door gebruik te maken van dezelfde username en password als dat u nodig heeft om in EleUM te komen (zie voor een nadere toelichting hierop en voor hulp bij problemen met inloggen het stukje 'Tips bij inlogproblemen' onder deze tekst).

Studenten die niet aan de FdR-faculteit zijn ingeschreven, maar die wel een scriptie willen schrijven onder begeleiding van een medewerker van de FdR-faculteit, dienen persoonlijk contact op te nemen met de beoogde begeleider. De aanmeldprocedure en het verdere verloop van de scriptiebegeleiding vindt plaats aan de hand van de scriptieprocedure die geldt volgens de faculteit waarbij de student is ingeschreven (bijv. UCM-studenten, FE-studenten, enz.). Voor u is het scriptiedossier niet toegankelijk.

Medewerkers die niet werkzaam zijn bij de FdR-faculteit, maar die wel een scriptie gaan begeleiden van een student die ingeschreven is bij de FdR-faculteit dienen contact op te nemen met Marc Weerts (marc.weerts@maastrichtuniversity.nl) om toegang te krijgen tot het scriptiedossier, zodat de aanmelding van de scriptie en het verdere verloop van de scriptiebegeleiding kan plaatsvinden volgens de scriptieprocedure zoals die geldt voor de FdR-faculteit.

Klik op onderstaande login-knop om door te gaan naar de website van het Scriptiedossier!


Tips bij inlogproblemen

 • U dient in te loggen met uw FdR inlognaam en het wachtwoord dat u ook op computers van de UM gebruikt om in te loggen. Dit is bij studenten het I-nummer (vergeet de I niet bij het inloggen).
 • Krijgt u na een klik op de Login-knop hierhoven geen login venstertje te zien maar meteen een mededeling dat u geen toegang heeft dan dient u uw webbrowser zo in te stellen dat deze niet automatisch probeert in te loggen:
  • Open het Tools menu van uw browser en kies voor 'Internet Options'.
  • Selecteer in het nu geopende venster het tabblad 'Security'.
  • Klik op de 'Custom Level' knop en scroll helemaal naar beneden in de lijst met opties die u nu ziet.
  • Selecteer bij 'User Authentication' de optie 'Prompt for User name and Password'. Klik op de 'Ok' knop en nog eens op de 'Ok' knop om het Internet Options venstertje af te sluiten.
  • Wanneer u nu opnieuw op de Login knop hierboven klikt zou u het inlogvenstertje moeten zien (zo niet, sluit dan uw webbrowser af en probeer het opnieuw).
 • Afhankelijk van uw computer kan het inlogvenstertje twee of drie invulvelden hebben. U dient deze als volgt in te vullen bij twee velden:
   
  Naam: UNIMAAS\<uw inlognaam>
  Wachtwoord: <uw wachtwoord>

en bij drie velden:

Naam: <uw inlognaam>
Wachtwoord: <uw wachtwoord>
Domein: UNIMAAS
 • Als u uw gegevens correct heeft ingevuld en toch niet toegelaten wordt tot het Scriptiedossier, controleer dan even de volgende instellingen van Internet Explorer:
  • Open het menu 'Tools', kies 'Internet Options';
  • Kies het tabblad 'Privacy';
  • De schuifbalk op dit scherm zou op maximaal 'Medium' (of 'Normaal') moeten staan. Het kan zijn dat de schuifbalk niet te zien is, dit is het geval als u via de 'Advanced' knop op dit tabblad al eerder hebt gebruikt;
  • Klik op de 'Advanced' knop op het Privacy tabblad;
  • Vink 'Override automatic cookie handling' aan;
  • Vink 'Allow session cookies' aan en klik op de Ok knop;
  • Klik nu weer op ok om het Internet Options venster te sluiten;
  • Sluit nu Internet Explorer af en open de browser opnieuw om de instellingen van kracht te laten worden.
 • Sommige virusscanners of firewalls blokkeren ook cookies. Als u de instellingen van Internet Explorer heeft aangepast en u krijgt nog geen toegang, bekijk dan even deze programma's of dit het geval kan zijn.
 • Probeer in te loggen op een computer van de faculteit of van de UB. Zo kunt u nagaan of het een probleem met uw gebruikers account betreft of met de instellingen van uw eigen pc.
 • Krijgt u nog geen toegang, stuur dan een mail naar: marc.weerts@maastrichtuniversity.nl met als subject 'Scriptiedossier' en daarin uw:
  • naam
  • inlognaam
  • studie
  • faculteit
  • scriptie die u wilt schrijven (miniscriptie, bachelor essay of master thesis)
  • geef in deze mail even aan of u niet kunt inloggen dan wel of er een andere foutmelding is, en of u van thuis uit dan wel vanaf de UM (in de computerruimte of vanuit de UB) probeert in te loggen. Als u van thuis uit probeert in te loggen, laat dan ook even weten of het wel lukt vanaf de UM.

Dutch version

Welcome to the Scriptiedossier!

Dear student, teacher,

Welcome to the startpage of the Scriptiedossier! In order to be able to use the Scriptiedossier you need to be registered as a student or a teacher at the Faculty of Law of the University of Maastricht. You can log in on the Scriptiedossier using the same username and password that you need to access EleUM.

Students who aren't registered at the Faculty of Law but who want to write a paper under supervision of one of its teachers need to contact the teacher they want to supervise their paper. Registering and further procedures will depend on the procedures for writing papers that are used at the faculty where the student is registered (for example, UCM-students, FE-students). For you the Scriptiedossier will not be used.

Teachers who don't work at the Law Faculty but who do want to supervise a paper of a student of that faculty need to contact Marc Weerts (marc.weerts@maastrichtuniversity.nl) in order to get access to the Scriptiedossier in order to allow registration and further supervision of the paper according to the paper procedures used at the Faculty of Law.

Click on the log-in button underneath to continue to the Scriptiedossier website!


Tips for logging in

 • You need to log in using your FdR login-name and password that you would use to log in on computers at the UM. For students, this is your I-number.
 • If, after clicking the Login-button above, you don't see a Login window but a message that states that you don't have access, then you should adjust your browsers settings to disable its automatically trying to log in:
  • Open your browsers Tools menu and choose 'Internet Options'.
  • In the Internet Options window, select the 'Security' tab.
  • On this tab, click on the 'Custom Level' button and scroll all the way down in the list of options you're presented with.
  • At 'User Authentication', select the option 'Prompt for User name and Password'. Click on the 'Ok' button and once again on the 'Ok' button to close the Internet Options window.
  • Now, when you click on the Login button above, you should be shown a Login window (if not, please close your browser and try again).
 • Depending on your computer the login screen can have two or three fields. Please enter your data as follows for the two-fields version:
   
  Name: UNIMAAS\<your login-name>
  Password: <your password>

and for the three-fields version:

Name: <your login-name>
Password: <your password>
Domain: UNIMAAS
 • If you did enter your data correctly and you are still not permitted to the Scriptiedossier, please check the following Internet Explorer settings:
  • Open the menu 'Tools', choose 'Internet Options';
  • Select the 'Privacy' tab;
  • The slider on this tab should read no more than 'Medium'. If you don't see a slider, settings have already been changed via the 'Advanced' button on this tab;
  • Click on the 'Advanced' button on the Privacy tab;
  • Check 'Override automatic cookie handling';
  • Check 'Allow sessin cookies' and click on the 'Ok' button;
  • Click on the 'Ok' button to close the 'Internet options' window;
  • Close Internet Explorer and reopen it to allow the new settings to take effect.
 • Certain virus scanners and firewalls also block cookies. If you still can't get access after making the changes above, please check those programs for their relevant settings.
 • If you still can't log in, please send a mail to: marc.weerts@maastrichtuniversity.nl with 'Scriptiedossier' as subject and containing your:
  • name
  • login-name
  • study
  • faculty
  • paper you want to write (minipaper, bachelor essay or master thesis).
  • please include information on the nature of the problem: what is the error message you get? Also, please include information where you try to log in (at home, at the UM-FdR computer rooms or the UM library computers). If you're not using a UM computer, please try to log in at one of those and state whether this works or not.